Local authorities

 300px-coat_of_arms_of_zhytomyr_oblast Zhytomyr Regional State Administration 1 Sergei Korolev Square, Zhytomyr city, Ukraine, 10014
tel. +38 0412 475014, +38 0412 475075
E-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua
Website: oda.zt.gov.ua

 300px-coat_of_arms_of_zhytomyr_oblast ZhytomyrRegional Council 1 Sergei Korolev Square, Zhytomyr city, Ukraine, 10014
tel. +38 0412 474332
E-mail: post@zt.gov.ua
Website: www.zt.gov.ua 
Register New Account
Reset Password